ห้องแลป ห้องปฏิบัติการถือเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีในการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยมีห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการตัวอ่อนถูกออกแบบแยกออกมาโดยเฉพาะอย่างเป็นสัดส่วนภายในห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการให้การดูแลตั้งแต่ขั้นตอนของการเก็บไข่ ปฏิสนธิตัวอ่อนและการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนภายใต้ระบบการดูแลที่มีมาตรฐานสูง โดยห้องปฏิบัติการทั้งสองส่วนได้ถูกออกแบบให้มีการเชื่อมต่อกับห้องผ่าตัด ภายใต้การควบคุมสิ่งแวดล้อมแบบปิด เพื่ออำนวยความสะดวกทำงานประสานกับของทั้งส่วนห้องผ่าตัดและห้องปฏิบัติการโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อไข่และตัวอ่อน